Centrum Profilaktyki Społecznej


KIERUNKI DZIAŁANIA


Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych  w zakresie profilaktyki uniwersalnej używania substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń, jakie niosą z sobą uzależnienia behawioralne.

Wspomaganie osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych poprzez udzielanie porad, konsultacji oraz terapii.

Bezpośrednie oddziaływanie profilaktyczne skierowane do osób i rodzin znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka.

Organizowanie grupowych form pomocy psychospołecznej o charakterze rozwojowym i terapeutycznym.

Wspieranie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży.

Wspieranie działalności społeczności terapeutycznych w środowisku lokalnym.